Verzekeringen

Verzekering bij vervoer van spelers/speelsters

Volgens de Nederlandse wetgeving moet elke auto verzekerd zijn tegen de gevolgen van aansprakelijkheid, de zogenoemde WA-verzekering. Hierdoor is in wezen de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van derden automatisch verzekerd. In de praktijk houdt dit in, dat als een bestuurder van een auto door zijn schuld een ongeluk veroorzaakt en daardoor schade toebrengt aan derden (ook aan passagier), hij voor deze schade aansprakelijk is en dientengevolge ook is verzekerd.

Collectieve ongevallenverzekering

Elk lid van vv DEES is via de KNVB verzekerd voor schade als gevolg van een ongeval tijdens een vv DEES-activiteit. Vrijwilligers, niet geregistreerd als KNVB lid, vallen niet onder de dekking. Onder activiteit wordt verstaan een wedstrijd spelen, bezoeken of leiden, een bijeenkomst of vergadering bijwonen, etc. Onder een ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam. Geneeskundige en tandheelkundige kosten kunnen niet via de KNVB worden geclaimd. Alleen als het ziekenfonds of de zorgverzekeraar van de desbetreffende persoon niet uitkeert, kan een beroep gedaan worden op de KNVB-dekking.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor alle geregistreerde leden van de KNVB waarvoor contributie wordt betaald. Ook vrijwilligers zijn verzekerd als zij werkzaamheden voor de vereniging verrichten. Functionarissen, zoals consul en scheidsrechters, vallen eveneens onder de dekking. De dekking is gelijk aan de ongevallenverzekering, dus tijdens alle activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen. Ook voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt dat de schade altijd eerst bij de particuliere verzekering gemeld dient te worden. Er is dus sprake van een aanvullende verzekering. Melding van een ongeval moet zo snel mogelijk, binnen 2 dagen, plaats vinden door middel van een formulier dat verkrijgbaar is bij de secretaris van de vereniging. Het formulier dient vervolgens rechtstreeks aan de verzekeraar te worden gezonden.